Resopal

  Ref. kleur Beschikbare diktes (mm)
1,0 1,4 2,0 3,0
9012 wit - rood - wit + + + -
9021 rood - wit - rood + + + -
9024 wit - zwart - wit + + + +
9049 geel - zwart - geel + + + -
9061 groen - wit - groen + + + -
9069 grijs - zwart - grijs + + + -
9071 blauw - wit - blauw + + + -
9091 zwart - wit - zwart + + + +
9001 zwart - melkglas transparant - - + -

Resopal technische specificaties

1.

Materiaalbeschrijving / samenstelling

Resopal-platen zijn gelaagde platen die onder hoge druk geperst worden, met een harde deklaag in melaminehars, volgens DIN 16926. Zij worden in verscheidene kleuren en diktes ogeleverd. Het basismateriaal voor de lagen bestaat vooral uit papier, een basismateriaal dat aan belang wint, en uit kunstharsen, waarbij het aandeel van het papier meer dan 60 gewichtsprocent bedraagt.

De overige 30 à 40 gewichtsprocent bestaat uit uitgehard phenol/formaldehydehars voor wat de kern betreft en uit melamine/ formaldehydehars voor de toplaag. Beide harsen behoren tot de categorie van de duroplasten (thermohardende materialen).

Onder inwerking van hoge druk en hitte ontstaan bepaalde chemische verbindingen (marcomolekulen). Zij vormen een stabiel materiaal, waarvan de eigenschappen grondig verschillen van die van de grondstoffen. Uitgelezen basismaterialen en productie-eisen bieden de garantie dat de stoffen van de lagen vrij zijn van de meest besproken schadelijke stoffen voor het milieu.

2.

 

 

 

3.

Opslag

Resopal-graveerplaten dienen in een gesloten, droge en geventileerde ruimte opgeslagen te worden. De platen worden best op een vlakke ondergrond gestapeld. Indien ze tegen een wand geplaatst worden, dient dit te gebeuren onder een hoek van 60 à 70 en dienen de platen onderstut te worden tegen het doorhangen. Stapel de platen ook nooit op elkaar zonder beschermende tussenlagen.

Bewerking

Wegens mogelijke scherpe randen dienen bij het hanteren beschermende handschoenen gedragen te worden. Het contact met stof van Resopal-platen veroorzaakt geen bijzondere problemen. Er is uiteraard een kleine minderheid van mensen die op allerhande stof allergisch reageren.

4.

Milieuaspecten

De decoratieve platen bestaan uit uitgehard, duroplastisch kunststof. Zij zijn daardoor ook geschikt en toegelaten voor het contact met levensmiddelen. De decoratieve toplaag is bestemd tegen alle huishoudelijke oplosmiddelen en chemicaliën. Daardoor ook wordt het materiaal sinds vele jaren aangewend op plaatsen waar hygiëne een noodzaak is. De gesloten toplaag kan eenvoudig met behulp van heet water, damp of alle ontsmettingsmiddelen zoals onder meer in gebruik in ziekenhuizen, gereinigd worden.

5.

In geval van brand

Gelaagde stoffen zijn slechts moeilijk ontvlambaar en hebben de eigenschap de uitbreiding van vlammen tegen te gaan, zodat de vluchttijd verlengd wordt. Bij onvolledige  verbranding kunnen – zoals bij elk ander organisch materiaal – toxische substanties vrijgegeven worden. Bij branden waarmee ook Resopal-materiaal in aanraking komt, kunnen dezelfde brandbestrijdingstechnieken aangewend worden als bij alle andere houthoudende bouwmaterialen. Bijzondere brand- of explosiebescherming is niet noodzakelijk. Alle gebruikelijke blusmiddelen zijn toegelaten.

6.

In geval van brand

Verbranding: Afval van Resopal-platen kan verbrand worden in industriële verbrandingsinstallaties met een officiële vergunning.

Storten: Afval van Resopal-platen kan in overeenstemming met plaatselijke afvalvoorschriften op gecontroleerde stortplaatsen worden gestort. In de Duitse wetgeving wordt Resopal (wet van 28.3.91) onderverdeeld in Categorie I, nr. 571. "Categorie I" betekent dat een materiaal geschikt is als huishoudelijk afval.

7.

Technische specificaties
Dichtheid: ca. 1,40 g/cm3
Oplosbaarheid in water: geen.
Bedrukbaarheid: niet bedrukbaar
Temperatuurbestendigheid: 90° C
Ontvlammingstemperatuur: ca. 400 C
Thermische ontbinding: is boven de 250 C mogelijk. Toxische gassen kunnen ontstaan naargelang de eigenschappen van de brand (zuurstofgehalte, temperatuur). In het algemeen zijn Resopal-platen in overeenstemming met DIN 53436. Resopal-platen smelten niet.
Gedrag bij brand: zelfdovend.
Gevaarlijke reacties: geen.
Toxicologie: normale toxicologische tests zijn niet bruikbaar, daar het om een plaatvormig materiaal gaat. Resopal-toplagen zijn fysiologisch zonder bezwaar.
Andere gegevens: Resopal-platen zijn geen gevaarlijke stoffen in de zin van de Duitse wet in verband met gevaarlijke stoffen.
Technische specificaties volgens DIN EN 438-1 :
Omschrijving Testmethode Resultaat
Buigvastheid ISO 178
langs > 140 MPa
dwars > 100 MPa
Elasticiteitsmodulus ISO 178
langs > 14000 MPa
dwars > 10000 MPa
Trekvastheid ISO/R 527
langs > 100 MPa
dwars > 70 MPa
Slagsterkte DIN 7735 ca. 8 kJ/m²
Lineaire uitzettinscoëfficiënt
langs ca. 9.10-5 K-1
dwars ca. 16.10-6 K-1
Onder voorbehoud van technische wijzigingen