...

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/12/2022.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 • Bestellingen kunnen slechts als definitief beschouwd worden na onze orderbevestiging.
 • De aanvaarding van de factuur brengt voor de koper de erkenning en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.
  Door de koper gestelde condities, al dan niet onder verwijzing naar eigen standaard voorwaarden, op bestelbons of andere documenten zijn ons slechts tegenstelbaar indien ze door ons schriftelijk zijn aangenomen. Overeenkomsten met onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig mits ons schriftelijk akkoord.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes en prijzen steeds vrijblijvend. De aangegeven leveringstermijnen, leverdata en -periodes worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gaan de aangegeven levertermijnen pas in na ontvangst van betaling van het overeengekomen voorschot. Vooropgestelde leverdata of -periodes zijn slechts van toepassing voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen tijdig is nagekomen.
 • De goederen reizen op risico van de koper, onafgezien de wijze van levering.
 • Eventuele klachten betreffende de geleverde goederen moeten schriftelijk worden meegedeeld binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen. Na verloop van die termijn wordt elke levering vermoed te zijn aanvaard.
  De firma Ketele aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook, ontstaan door gebreken of afwijkingen in materiaal of uitvoering van de goederen.
  Eventuele klachten of bezwaren betreffende de facturatie moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur. Na verloop van die termijn wordt elke factuur vermoed te zijn aanvaard.
 • Ketele aanvaardt geen terugzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Aanvaarde terugzendingen dienen franco te geschieden. Annulatie van bestellingen is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord van de firma Ketele, voor onbeschadigde voorraadartikelen in originele verpakking, mits betaling door de koper van terugnamekosten ten bedrage van 10 % van de totale factuurwaarde, met een minimum van € 30,00. Maatartikelen of niet-voorraadartikelen worden niet teruggenomen of geannuleerd.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap of op een van onze bankrekeningen. Een wissel of welke andere betalingsmodaliteit ook kan niet beschouwd worden als afwijking op deze bepaling of als schuldvernieuwing.
  Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur is, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist, moratoire intrest verschuldigd berekend op basis van de intrestvoet voorzien in artikel 5 alinea 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen de vertraging in betaling binnen de commerciële transacties, vermeerderd met 2 %, deze intrest te rekenen vanaf de datum van de factuur.
  Het niet betalen der facturen binnen de dertig dagen vanaf de datum van de factuur, maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en veroorlooft ons alle lopende overeenkomsten als verbroken te beschouwen.
 • Alle administratieve kosten die voortvloeien uit de inning van vervallen factuurbedragen vallen ten laste van de klant.
  Wij behouden ons met name het recht voor om per verzonden betalingsherinnering een forfaitaire administratiekost aan te rekenen van € 10,00.
 • Ingeval de koper na afloop van 8 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van een hem per aangetekende brief toegezonden ingebrekestelling in gebreke is gebleven het factuurbedrag te voldoen, wordt dat bedrag bij wijze van forfaitair strafbeding verhoogd met 15 %, dit evenwel met een minimum van € 50,00.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de gefactureerde waarde.
 • Voor facturen met een totaalbedrag lager dan € 25,00 worden € 7,50 administratiekosten aangerekend.
 • Na het verstrijken van de vooropgestelde levertermijn en na kennisgeving door de verkoper dat de bestelde goederen beschikbaar zijn voor afhaling of levering, dienen de goederen onverwijld te worden afgenomen.
  Ingeval de afhaling of levering van de goederen op verzoek van de klant wordt uitgesteld ten opzichte van de vooropgestelde levertermijn, dan heeft de verkoper het recht de bestelde goederen in rekening te brengen en stockagekosten aan te rekenen voor de duur van het uitstel.
 • Ingeval de koper weigert de verkochte koopwaren in ontvangst te nemen, zal de verkoper over de mogelijkheid beschikken zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de verkoopovereenkomst te verbreken. In dit geval zal de koper gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 30 % van de verkoopprijs.
 • Klachten over een hersteld onderdeel of een herstelde machine dienen door de klant binnen de 48 uren na inontvangstname van de goederen per aangetekend schrijven aan de firma Ketele gemeld te worden. Zo niet, vervalt het recht op verhaal.
 • Voor de regeling van geschillen en betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
nl_NLNL